UBYTOVACÍ PORIADOK

Hotel môže ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlási. Za tým účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi hotela ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad o totožnosti. Ubytovať je možné i hosťa, ktorý má trvalé bydlisko v mieste hotela.

Check-in je po 14.00 hod v deň ubytovania.

Check-out je do 10:00 v deň odchodu z hotela. Predĺženie doby check-out si hosť môže v prípade potreby vopred dohodnúť s recepciou hotela, ktorá mu vyhovie v prípade, že to bude možné a bude účtovať príplatok podľa platného cenníka. V prípade, že doba odubytovania nebola s recepciou vopred dohodnutá a hosť izbu do 10:00 neopustil si bude hotel účtovať plnú cenu izby za nasledujúci deň.

Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než bolo dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu, než tú, v ktorej bol hosť pôvodne ubytovaný.

Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel len vtedy, ak ich prevzal do úschovy oproti vydanému potvrdeniu o prijatí podľa $ 434 občianskeho zákonníka.

Pri ochorení alebo zranení klienta ubytovacie zariadenie nahlási požiadavku poskytnutia lekárskej pomoci, prípadne prevozu do nemocnice príslušnému zdravotnému zariadeniu.

Kľúčkartu od hotelovej izby je hosť povinný odovzdať na recepcii hotela.

Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6:00 hod ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred 11:00 hodinou a izba
nebola v predchádzajúcu noc obsadená, uhradí ubytovanie aj za predchádzajúcu noc.

V izbe, ani v spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, ani robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.

V hoteli a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú
hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.)

Žehličku a žehliacu dosku požičia hotel hosťovi na jeho vyžiadanie.

Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch hotela.

Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto (lyže, lyžiarske topánky, bicykle, sane, kolieskové korčule, korčule). Pre uskladnenie týchto predmetov informuje hosť recepciu.

Hotel nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích a ostatných hotelových priestoroch.

Psov a iné domáce zvieratá môže hotel ubytovať za predpokladu, že majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav. Cena za prenocovanie je stanovená podľa platného cenníka.

Po hoteli sa nesmú psi pohybovať voľne, len v sprievode majiteľa a na vôdzke. Psy a iné domáce zvieratá nemajú prístup do reštaurácie, na raňajky a ani do wellness.
Zvieratá sa nesmú nechať odpočívať – ležať na lôžku alebo ostatnom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa. Nie je dovolené používať vane, sprchy, alebo umývadlá na kúpanie a umývanie zvierat.
Na kŕmenie psov a iných zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu a podávanie pokrmu hosťom.
Zodpovednosť za škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela nesie hosť alebo majiteľ zvieraťa.

V čase od 22:00 hod do 7:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud. Správanie hosťa v hoteli počas nočného kľudu nesmie rušiť ostatných hostí hotela. Nie je vhodná silná hlasitosť televízie, hlučné rozprávanie, spev, hlasité rozhovory na hotelových chodbách a podobne. Spoločenské akcie môžu byť v hoteli po 22:00 hod. len so súhlasom vedenia hotela.

Neubytovaný hosť je povinný nahlásiť svoju návštevu na recepcii hotela. Návštevy v hotelových  izbách sú povolené od 8.00 do 22.00 hodiny.

Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť v plnom rozsahu podľa platných predpisov a uhradí náhradu škody stanovenú hotelom.

Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred ukončením pobytu, najdlhšie však za 5-dňový pobyt. Účet je splatný pri predložení.

Pri rezervácii ubytovania na viac ako 2 dni, alebo v prípade rezervácie viac ako 2 izieb tým istým objednávateľom, si hotel vyhradzuje právo žiadať zaplatenie časti alebo plnej výšky ubytovania priamo pri jeho rezervácii.

Cenník cien za ubytovanie a ostatné služby je k nahliadnutiu na recepcii hotela a na webovej stránke hotela.

Zabudnuté veci hotel pošle hosťovi len v prípade vyžiadania.

Hosť si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav izby a funkčnosť jej vybavenia na izbe a prípadné zistené chyby je povinný ihneď ohlásiť na recepcii hotela.

Hosť súhlasí, že počas celej doby trvania ubytovania má právo vstúpiť do jeho izby za účelom vykonania si svojich služobných povinností hotelová chyžná, údržbár a majiteľ hotela.

V prípade požiaru je hosť povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarno-evakuačného plánu) a po príchode jednotky požiarnej ochrany, pokynmi veliteľa zásahu.

Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma vedenie hotela. Zamestnanci recepcie nie sú kvalifikovaní na riešenie sťažností hostí, preto jedine riešenie poskytnuté majiteľmi hotela je zaväzujúce.

Hosť je povinný po ukončení pobytu odovzdať izbu s kľúčkartou a so všetkým vybavením neporušenú a načas. Hosť je povinný zaplatiť skonzumovaný tovar z
minibaru pri odubytovaní.

Pred odchodom z izby je hosť povinný riadne uzatvoriť všetky okná, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch, vypnúť elektrické spotrebiče, riadne zamknúť vchodové dvere a izbovú kartičku odovzdať na recepcii.

Ak sa po odubytovaní hosťa zistí poškodenie vybavenia izby, alebo skonzumovaný tovar z minibaru, ktorý hosťom nebol nahlásený a pri odubytovaní vyrovaný, hotel si vyhradzuje právo dodatočne hosťa kontaktovať a obnos, ktorý dĺži dodatočne účtovať.

Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má vedenie hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a účtovať si náhradu škody ak nejaká vznikla.

Všetky priestory v hoteli sú nefajčiarske. Za porušenie tohto predpisu hotel účtuje poplatok 50 €.

Do priestorov hotela je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.

Hotelové parkovisko je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka a nie je strážené. Hotel nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách.

Ubytovací poriadok je platný od 01.01.2019